Sposoby rozwiązania umowy o pracę

Data dodania: 2018-10-06 Święto wypadające w sobotę. /Fot. Fotolia

Odejście pracownika z firmy zawsze wiąże się z rozwiązaniem umowy o pracę, na podstawie której odbywało się zatrudnienie. Zakończenie stosunku pracy może nastąpić z kilku powodów i jest uzależnione zarówno od pracodawcy jak i od pracownika.

Zgodnie z Kodeksem Pracy umowa o pracę może ulec rozwiązaniu:
 • na mocy porozumienia stron
 • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem)
 • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia)
 • z upływem czasu, na który była zawarta
 • z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta
Zachowanie lub nie okresu wypowiedzenia zależy od tego, jaka jest przyczyna rozwiązania umowy o pracę. Dotyczy to trzech pierwszych sposobów rozwiązania umowy o pracę. Okres wypowiedzenia można ustalić w drodze porozumienia pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. W przypadku rozwiązania umowy w związku z upływem czasu, na który została zawarta, lub w związku z ukończeniem zadanej pracy, nie przysługuje okres wypowiedzenia. W takim przypadku ani pracodawca ani pracownik nie powinni mieć względem siebie żadnych roszczeń.

Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron

Porozumienie stron to najbardziej korzystna dla obu stron forma rozwiązania stosunku pracy. W przypadku rozwiązania umowy na mocy porozumienia stron nie ma obowiązku podawania przyczyny rozwiązania umowy o pracę, ani stosowania okresów wypowiedzenia. Pracodawca i pracownik ustalają odpowiadający im termin zakończenia umowy i nie zależy on od czasu trwania umowy.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

Zgodnie z Kodeksem Pracy, gdy pracodawca wypowiada umowę pracownikowi, obowiązuje go odpowiedni okres wypowiedzenia. Zależy on od rodzaju umowy, na podstawie której nastąpiło zatrudnienie. 
Okresy wypowiedzenia wynoszą odpowiednio:

Umowa na okres próbny:

 • jeśli umowa zawarta była na 2 tygodnie - 3 dni
 • jeśli umowa zawarta była na okres od 2 tygodni do 3 miesięcy - 1 tydzień
 • jeśli umowa zawarta była na 3 miesiące - 2 tygodnie

Umowa na czas określony oraz na czas nieokreślony:

 • 2 tygodnie - gdy zatrudnienie nie przekracza 6 miesięcy
 • 1 miesiąc - gdy zatrudnienie trwa co najmniej 6 miesięcy
 • 3 miesiące - gdy zatrudnienie trwa co najmniej 3 lata
Przy umowach o pracę zawartych na czas nieokreślony, pracodawca, który rozwiązuje umowę z pracownikiem, musi odpowiednio uzasadnić swoją decyzję:
 • wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy
 • pouczyć pracownika o prawie do odwołania do sądu pracy

Przy pozostałych formach umowy o pracę takie uzasadnienie nie jest koniecznie.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Przepisy pozwalają na rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika w przypadku:

 • ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych (np. opuszczenie miejsca pracy bez usprawiedliwienia, niewykonanie polecenia)
 • popełnienia przez pracownika przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone prawomocnym wyrokiem
 • zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku

W myśl art. 53 § 1 K.p. pracodawca może rozwiązać stosunek pracy w trybie natychmiastowym w dwóch przypadkach:

 • jeżeli niezdolność pracownika do pracy powstała wskutek choroby i trwa powyżej 3 miesięcy - gdy zatrudnienie u danego pracodawcy jest krótsze niż 6 miesięcy lub dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku chorobowego oraz pobierania świadczenia rehabilitacyjnego przez pierwsze 3 miesiące - w przypadku, gdy pracownik był zatrudniony w danym zakładzie pracy co najmniej 6 miesięcy lub jeśli niezdolność do pracy spowodowana była wypadkiem przy pracy bądź chorobą zawodową
 • w razie usprawiedliwionej nieobecności zatrudnionego z innych przyczyn, jeśli trwa ona dłużej niż 1 miesiąc

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika

Art. 55 Kodeksu pracy mówi, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia w sytuacji, gdy:
 • zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika (a pracodawca nie przeniesie pracownika do innej pracy we wskazanym na zaświadczeniu terminie)
 • pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków w stosunku do pracownika
Gdy pracownik chce rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, zobowiązany jest złożyć pracodawcy na piśmie oświadczenie, uzasadniające taką decyzję. W razie nieuzasadnionego rozwiązania stosunku pracy przez pracownika, pracodawca może rościć sobie prawo o odszkodowanie.

Forma rozwiązania umowy o pracę

Wypowiedzenie umowy o pracę co do zasady powinno mieć formę pisemną. Forma ta jednak nie jest przewidziana pod rygorem nieważności ani dla celów dowodowych. W przypadkach, kiedy nie ma możliwości przekazania drugiej stronie pisemnego wypowiedzenia osobiście, możliwym i również często praktykowanym sposobem doręczenia jest wysłanie go pocztą - listem poleconym za potwierdzeniem odbioru.

Istnieją również inne formy rozwiązania stosunku pracy:
 • w formie ustnej - przewidzianej w Kodeksie cywilnym
 • w formie e-maila - opatrzone podpisem kwalifikowanymNapisz do nas