Bezpieczeństwo

Nasze Biuro w ramach współpracy oferuje Państwu takie rozwiązania, które zapewniają bezpieczeństwo związane zarówno z obsługą księgową, podatkową oraz kadrowo-płacową firmy, jak i ochroną ubezpieczeniową Waszego majątku. Najważniejsze aspekty bezpieczeństwa, które zapewniamy to:

Biuro rachunkowe Szaflarski - bezpieczeństwo

Zespół wykwalifikowanych księgowych i doradców

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w umowie, dokumentacja księgowa Państwa firmy prowadzona jest prawidłowo zarówno pod względem formalnym (niewadliwie), jak i materialnym (rzetelnie), przez nasz zespół doświadczonych księgowych i doradców, których wykształcenie w zakresie rachunkowości i doradztwa podatkowego oraz kwalifikacje potwierdzone Certyfikatami Księgowymi i licencją Ministra Finansów, a zwłaszcza długoletnie doświadczenie dają gwarancję profesjonalnej obsługi na najwyższym poziomie.

Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Oprócz obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej określonego w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 16 grudnia 2008 roku wyznaczającego następujące minimalne sumy gwarancyjne:

  • 5.000 Euro - wyłącznie czynności doradztwa podatkowego
  • 10.000 Euro - wyłącznie prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • 15.000 Euro - prowadzenie ksiąg rachunkowych i doradztwo podatkowe

Jesteśmy dodatkowo objęci ubezpieczeniem dobrowolnym obejmującym swym zakresem:

  • obliczanie wynagrodzeń,
  • obliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przekazywanie w tym zakresie niezbędnych dokumentów,
  • prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy i kontrolą przestrzegania terminów w tym zakresie,
  • obliczaniem miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych oraz składaniem wniosków o wypłatę tego dofinansowania oraz innych niezbędnych dokumentów w tym zakresie oraz składaniem wniosków o zwrot kosztów (w oparciu o stosowne przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)
  • obliczaniem kwot zajętych przez komornika i prowadzeniem korespondencji z organami egzekucyjnymi.

Bezpieczeństwo danych oraz przechowywanej dokumentacji księgowej:

W codziennej pracy korzystamy z nowoczesnych rozwiązań informatycznych, zarówno tych związanych z najnowszym i na bieżąco aktualizowanym oprogramowaniem służącym do prowadzenia ewidencji podatkowej, księgowej i kadrowo-płacowej Państwa firmy, jak i tym służącym do bieżącej archiwizacji danych na zewnętrznych serwerach gwarantujących pełne bezpieczeństwo. Starając się zapewnić maksymalne bezpieczeństwo dokumentacji księgowej Państwa firmy, oprócz ubezpieczenia lokalu biurowego od pożaru i innych zdarzeń losowych, korzystamy również z dodatkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej obejmujących swoim zakresem ubezpieczenie sprzętu elektronicznego (komputery) oraz ubezpieczenie danych, zewnętrznych nośników danych i dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Ubezpieczenie Państwa Firmy i Pracowników

Starając się zapewnić pełne bezpieczeństwo funkcjonowania Państwa firmy dodatkowo oferujemy pełen zakres usług ubezpieczeniowych Generali. Ubezpieczenia dla firm w Generali to kompleksowa ochrona majątku od ryzyka jego utraty lub uszkodzenia w wyniku pożaru, kradzieży z włamaniem i innych zdarzeń losowych. Jednak firma to nie tylko majątek, ale także pracownicy. Z myślą o nich przygotowaliśmy grupowe ubezpieczenia: NNW i na życie. Dodatkowo, możecie Państwo zabezpieczyć firmę przed roszczeniami osób trzecich oraz utratą płynności finansowej.

Napisz do nas